DJI 4D Auto focus | Tracking | รองฝึกถ่ายคนเดียวไม่ต้องมีผู้ช่วย

DJI 4D Auto focus | Tracking | รองฝึกถ่ายคนเดียวไม่ต้องมีผู้ช่วย
งานซีรีย์ – งานละคร หน้าใช้นะครับ
ขอบคุณคุณลูก Sun นั่งดูหนังเป็นแบบให้ @Wedunk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *